Veřejná prospěšnost

Čestné prohlášení o veřejné prospěšnosti právnické osoby

Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.,

sídlem v Kobylnici, Ponětovická 96, 664 51,

zapsaná v odd. a vl. L 26174 spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,

činí po zralé úvaze následující čestné prohlášení:

1. Shora jmenovaná právnická osoba čestně prohlašuje, že jejím posláním je vlastní činností přispívat k dosahování obecného blaha vědění, a to zpřístupňováním poznatků o daru uzdravování a o křesťanském učení týkajícím se tradičního filipínského duchovního léčitelství na veřejnosti bez ohledu na vyznání, víru nebo přesvědčení, jakož i v osvětě o něm.

2. Jmenovaná právnická osoba tak činí v souladu se svými stanovami sepsanými notářským zápisem JUDr. Roberta Hochmana, notáře v Praze, dne 9. července 2019, NZ 429/2019, sp. zn. N 462/2019, které jsou zveřejněny ve sbírce listin spolkového rejstříku, ve kterém je tato právnická osoba zapsána.

3. Uvedená právnická osoba dále čestně prohlašuje, že na její rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby a dále, že nabyla majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

4. Čestné prohlášení je učiněno za účelem osvědčení skutečností vyžadovaných pro veřejnou prospěšnost právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V Kobylnici dne 25. července 2019

Za Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.:

Růžena Bečková, v. r.

předseda spolku