Provozní řád filipínského duchovního léčitelství

I. ÚVOD

Název: Provozní řád filipínského duchovního léčitelství

Provozovatel: Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.

Sídlo: Ponětovická 96, 664 51 Kobylnice

IČO: 08368597

Provozovna: není

Odpovědná osoba: Růžena Bečková, předseda spolku, tel.: +420 737 556 236,

e-mail: info@filipinskeleceni.cz

Právnická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:

Druh živností: ohlašovací volné – poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výroba, obchod a služby jinde neřazené

Předmět činností vztahující se k tomuto provozu: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Místo poskytování služeb: Stanoveno podnikatelem pojízdně podle potřeby.

Provozní doba: Provozní doba je přizpůsobena objednávkám zákazníků.

II. POPIS PROSTORŮ, KDE SE PROVÁDÍ DUCHOVNÍ LÉČBA

Prostory pro duchovní léčbu včetně prostor pro odpočinek zákazníka věcně odpovídají potřebám duchovního léčitele a zákazníka. Vždy je k dispozici světlý odvětraný prostor, s dobrým osvětlením, přirozeným odvětráváním. Sociální zázemí (tj. splachovací záchod s mísou a umývadlo s přívodem a odvodem teplé a studené pitné vody) je vždy k dispozici. Podlaha místnosti je omyvatelná a dezinfikovatelná. Dodržovány jsou zásady osobní a provozní hygieny a je zachováván vysoký stupeň osobní a provozní čistoty.

Místnost pro duchovní léčbu je vybavena masérským léhátkem (zdravotnickým prostředkem), na kterém se nachází jednorázový papír určený pro masážní stůl (zdravotnický prostředek), který se po každém zákazníkovi vyměňuje. Po každém zákazníkovi se provádí chemická dezinfekce lehátka dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem (zdravotnickým prostředkem). Zákazníkům je k dispozici odkládací židle pro soukromé věci.

V bezprostřední blízkosti duchovního léčitele jsou k dispozici jednorázové papírové utěrky v dostatečném množství k možnému setření vypocených tekutin z těla zákazníka.

V místnostech pro duchovní léčbu je osvětlení zářivkové v teplém odstínu,

Vytápění ústřední, osvětlení nástěnné.

Místnost i sociální zázemí jsou napojeny na veřejný vodovod. V místnosti je pouze duchovní léčitel a zákazník, popř. též smluvní osoba podle všeobecných obchodních podmínek.

K dispozici je plně vybavená přenosná lékarnička. Obsah přenosné lékarničky je jednotný a uveden je v příloze.

III. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při výkonu práce jsou dodržovány a kontrolovány pracovní a další právní povinnosti a

uplatňovány patřičné znalosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle předpisů.

IV. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNOU

Při poskytování služeb (podnikání) jsou dodržovány právní povinnosti a uplatňovány patřičné znalosti týkající se činností epidemiologicky závažných pro účely ochrany veřejného zdraví podle předpisů.

Duchovní léčitel je držitelem zdravotního průkazu.

V. ZÁSADY PROVOZNÍ HYGIENY

Dezinfekční roztoky jsou připravovány a při dezinfekci je postupováno podle návodu výrobce nebo dovozce dezinfekčního přípravku, uvedeného v dezinfekčním programu nebo na adjustační pásce (etiketě) přípravku. Mohou být používány již připravené dezinfekční přípravky ve formě aerosolu.

Dodržovány jsou bezpečnostní zásady ochrany zdraví při práci s dezinfekčními přípravky.

Dezinfekční prostředky se střídají tak, aby byl vždy následně použit přípravek s jinou účinnou látkou. Stejná zásada je uplatňována při dezinfekci provozních ploch.

Manipulace s prádlem a odpadem:

Pro každého zákazníka se požívá nové čisté jednorázové papírové prostěradlo (papír v rolích pro maséry jako zdravotnický prostředek).

Použité provozní papírové prádlo je ukládáno v nepropustném uzaviratelném obalu. V případě, že je kontaminováno biologickým materiálem, zvláště krví, je ukládáno do k tomu určeného jednorázového pytle a likvidováno podle předpisů.

Postupováno je podle předpisů o odpadech dle jejich zařazení (Katalogu odpadů).

Režim úklidu:

Veškeré prostory, provozní plochy, inventář a zdravotnické prostředky jsou udržovány v čistém stavu. Průběžně jsou navlhko během pracovního dne stírány provozní plochy.

Dojde-li během provozu ke kontaminaci provozní plochy biologickým materiálem, provede se nejprve dezinfekce tohoto místa dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem a po expozici je proveden úklid místa, opět s použitím dezinfekčního prostředku.

Denně po ukončení provozu je na vlhko setřeno a poté dezinfikováno léhátko, na kterém duchovní léčitel prováděl léčbu, jakož sociální zařízení (záchod). Používány jsou dezinfekční přípravky určené k dezinfekci provozních ploch, a to v předepsané koncentraci. Podlaha se umývá teplou vodou se saponátem. Další prostory (sociální zázemí) jsou po skončení celého prosesu léčby rovněž umývány saponátem a dezinfikovány.

Denně jsou odnášený patřičné odpadkové nádoby a nádoby na použité jednorázové provozní prádlo. Místnost, kde se provádí léčba je vždy řádně a průběžně provětrávána.

Třídění a odstraňování odpadu:

Veškerý odpad, zejména jednorázové papírové ubrousky, je denně v místnosti, kde se provádí filipínská duchovní léčba, tříděn a odstraňován z ní podle předpisů o odpadech.

VI. ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY:

O čistotu rukou duchovního léčitele je pečováno vždy, před a po každém poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém jiném znečištění rukou. Použivána jsou mýdla s dezinfekční přísadou.

Po celou provozní dobu duchovní léčitel používá čistý pracovní oděv a pracovní obuv. Během poskytování služeb neopouští provozovnu v tomto oděvu.

Datum: 1. 8. 2020 Růžena Bečková, v. r.

předseda spolku

Minimální obsah přenosné lékárničky:

Druh:

1. Opthal

2. Ophtalmoseptonex gtt.

3. Analgetikum

4. Antiseptický prostředek s virucidní účinkem (např. Jodisol)

5. Lokální hemostyptikum (např. Gelaspon)

6. Pinzeta anatomická rovná, dezinfikovaná, zabalená

7. Nůžky chirurgické rovné, dezinfikované, zabalené

8. Trojcípý šátek

9. Resuscitační rouška pro umělé dýchání

10. Obinadlo škrtící pryžové

11. Obinadlo pružné

12. Obinadlo hydrofilní sterilní

13. Gáza hydrofilní sterilní

14. Ochranné rukavice vyšetřovací v původním neporušeném obalu

15. Obvazová vata skládaná

16. Rychloobvaz – nedělený, dělený

17. Náplast v roli