Informace spotřebitelům

Informace spotřebitelům

Prodávající podnikatel,

Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.,

sídlem v Kobylnici, Ponětovická 96, 664 51, zapsaná v odd. a vl. L 26174 spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 08368597, e-mail: info@filipinskeleceni.cz, telefonní číslo: + 420 775 942 103, internetová adresa: http://www.filipinskeleceni.cz/,

který spotřebitelům poskytuje služby nebo prodává výrobky,

podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, předem sděluje následující údaje spotřebitelům:

Obsah

 1. Služby nebo zboží
 2. Reklamace a záruka
 3. Smlouvy uzavírané distančním způsobem pomocí komunikačních prostředků na dálku a odstoupení od nich
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 5. Evropská platforma pro řešení sporů on-line
 6. Stížnost orgánu státního dozoru
 7. Příloha: Formulář odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

I. Služby nebo zboží

a) služby

 1. Označení poskytovaných služeb a jejich vlastností, jakož i informace o cenách služeb, jsou sděleny zde: http://www.filipinskeleceni.cz. Vlastnosti léčitelských služeb, jakož i s nimi souvisící vlastnosti zvláštního, tj. požehnaného, zboží, mohou být spotřebitelsky pochopeny zejména pomocí intuitivního nebo obrazně názorného myšlení, včetně dostupných poznatků tradičního vědění, nežli myšlením založeným jen na logicko-vyvozujícím usuzování či jen na rozumových pojmech nebo soustavách. Vystižení vlastností služeb nebo zvláštního zboží racionálně-právně pojmovým myšlením proto může být z povahy věci zjednodušené sledujíc snahu o racionálně sdělitelné přiblížení se povaze služby a její metafyzické podstatě. Podobně tomu bývá u pastorální medicíny, resp. u duchovní péče, nebo i v některých jiných oborech léčitelských služeb.
 2. Je věcí spotřebitele, jeho vlastním osobním zájmem, chce-li být zdráv na duchu, duši a tělu neboli zářit zdravím. Léčitelské služby jsou v souladu s vyrovnáním braní a dávání poskytovány úplatně včetně slev nabízených podle zásad lidskosti. Podobně úplatně tomu bývá u jiných služeb, resp. činností taktéž založených na využívání nadání zvláštní osobní schopností, např. nadání k umělecké, technické či vědecké tvorbě (schopností tvořivosti), resp. i jiného nadání (i jiné osobní schopnosti), vedle nadání léčivostí (schopností léčitelskou). Potřeby živobytí, aniž by došlo ke stavu hmotné nouze, a úhrad nákladů jsou všeobecně lidské a odpovídají obecně uznávané zásadě slušnosti. Úplatnost plnění závazku péče o zdraví není nijak zastírána ani obcházena dary či příspěvky, sbírkami apod.
 3. Účel služeb, sledovaný s pokorou před Zdrojem síly, s dobrým úmyslem a poctivostí, je zacílen na společensky prospěšné (nikoli společensky škodlivé) zlepšení nebo zachování duchovního, duševního nebo tělesného zdraví či dobré pohody včetně dobrého emočního rozpoložení, rekondici nebo regeneraci sil, podporu zdraví, jakož i zlepšení prožívání nemoci či nepohody anebo povzbuzení vlastních sebeuzdravujících duchovních, duševních a tělesných sil spotřebitelova organismu včetně síly vědomí ducha.
 4. Služby jsou dobrodějně založeny na pomoci lidem, aby zářili zdravím, na důvěře, poctivosti, názorové pluralitě ve společnosti a na snášenlivosti, jakož i na kulturní, náboženské a národní rozmanitosti a na zákonem uznaném ctění svobodného rozhodnutí každého člověka žít podle svého (§ 81 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku). Podnikatel respektuje spotřebitelova přirozená práva, uznaná zákonem, spjatá s jeho osobností, jakož i jeho další práva. Podnikatel respektuje možnou změnu spotřebitelova přesvědčení.
 5. Léčitelské služby jsou poskytovány v souladu s etickým kodexem (kodexem chování) podnikatele (etickým kodexem filipínského duchovního léčitelství), kterým podnikatel sám sebe zavázal, a který zpřístupnil zde: http://www.filipinskeleceni.cz. Etický kodex se přiměřeně vztahuje na služby sportovních, rekondičních a regeneračních masáží, poskytované podnikatelem, a na prodej zboží, zejména energeticky nabitého zboží (esoterické zboží).
 6. Filipínský duchovní léčitel je oficiálně statisticky zařazen jako „duchovní léčitel – 3413“ v podskupině „3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech“ podle Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), sděl. č. 206/2010 Sb., v pozdějším znění.
 7. Nedotčena zůstává spotřebitelova možnost čerpání zdravotních služeb včetně léčebných a léčebně rehabilitačních masáží nebo používání zdravotnických prostředků či užívání léčivých přípravků, čerpání sociálních služeb, jiných léčitelských služeb, služeb rozvoje osobnosti či dalších služeb anebo duchovní péče podle jeho volby.
 8. Podstata určení služby, prováděné při plném vědomí spotřebitele, je duchovní (lidského ducha zohledňující), resp. jemnohmotné povahy. Vychází z předpokladu trojnosti lidské bytosti a lidské síly, a to citově-duchovní, duševní včetně síly myšlenkové a tělesné, jakož i z předpokladu jemného osobního záření každého člověka i hmoty. Základ spočívá v pojetí člověka jako osobité soustavy záření, a to duchovního, duševního i podvědomého a tělesného. Porucha zdraví je brána za poruchu záření (např. v podobě poruchy celistvosti aury). Zároveň podstata služby vychází z obrazu světa založeného na existenci na lidské vůli nezávislého přirozeného působení živoucí síly (věčné energie v obecném smyslu), jejího Zdroje a možného zpřístupňování jejích toků ku pomoci. Ke zpřístupňování dochází po způsobu léčivého magnetismu (součásti jemného záření). Používán je i další, tzv. krvavý, způsob tradičního filipínského duchovního léčitelství. Sama zpřístupňovaně působící věčná živoucí síla je metafyzické povahy, zkoumatelné jen stejnorodými smysly, a původu včetně jejího záření, výchvěvu proudu či toků (vibrací) a působících vlivů; tzn. i bez vědecky známé nebo stanovitelné fyzikální veličiny a její míry (fyzikální jednotky). Stejně tak i bez vědecky či odborně stanovitelného expozičního nebo hygienického limitu vibrací rázu metafyzického. Potřebná míra zpřístupněné energie v jemnohmotném smyslu se přirozeně odvíjí od individuálních potřeb jednotlivého spotřebitele na jeho duchu, duši a tělu. Předávkování proto není možné.
 9. V právním smyslu se u věčné živoucí síly (přírodní síly) jedná o hodnotu bez pána (bez vlastníka) a zároveň o přirozený veřejný statek určený k obecnému užívání kýmkoli, kdo je osobně schopen přijmout léčivé působení této přírodní síly anebo jeho přijetí osobně zpřístupnit jinému. Nejedná se o ovladatelnou přírodní sílu, například vyrobitelnou, se kterou se obchoduje (energii v právním smyslu). Věčná přírodní síla není nijak zuživatelná. Živoucí síla z těchto důvodů nemůže být předmětem vlastnického práva ani jiných majetkových práv některé osoby. Obchodovat lze jen se zpřístupněním působení této přírodní síly jakožto se službou (výkonem). A to na rozdíl například od ovladatelného a obchodovatelného, resp. i zužitkovatelného zemního plynu, který lze obchodně (a právně) nabýt do vlastnictví například k vytápění domu tepelnou energií. Podobně se v evropské a české technické normalizaci uplatňuje bioenergetický vzorec jako jeden z osteopatických vzorců podle Světové zdravotnické organizace (WHO), (ČSN EN 16686 Poskytování osteopatické zdravotní péče, leden 2016).
 10. Povaha služby, založené na osobním prožívání včetně niterného stavu, spočívá ve využití tzv. magnetismu léčitelova těla nebo léčitelovy schopnosti zpřístupnit, zrakem nebo jinými hmotnými smysly nevnímatelné, proudy záření z jemnohmotnosti a jejich výchvěvy či kmity (schopnosti být jejich prostředníkem), a to ve snaze o příznivý účinek přenosu vibrací u spotřebitele. Jedná se o snahu o léčbu především příčiny neduhu. Anebo se jedná o službu spočívající ve filipínském masérství s použitím tradičních technik sportovní nebo rekondiční a regenerační masáže. Děje se tak využitím vyzáření zvláštní osobní schopnosti (nadání léčivosti), jakož i dovednosti a zkušenosti, filipínského duchovního léčitele či masérské dovednosti a zkušenosti tradičního filipínského maséra, jako fyzických osob použitých podnikatelem. A to i s využitím spotřebitelovy důvěry, motivace a spotřebitelovy osobní schopnosti přiměřeného duševního a tělesného uvolnění se (osobnostního naladění, resp. dočasného odevzdání se), tj. osobní součinnosti, k příjmu (prožití) toku síly a navození samovolného léčebného nebo zdraví zachovávajícího procesu. Míra příznivého působení na spotřebitele tak může být u jednotlivých spotřebitelů odlišná, a to i při stejné nebo podobné službě anebo při jejím opakování. Míra senzibility spotřebitelů (i jiných lidí) bývá rozdílná. Léčitelská služba pracuje zejména s kvalitativními znaky. Podnikatel však nepoužívá techniku vemlouvání (sugesce) ani hypnózu. Podnikatel ani neuvádí spotřebitele do stavu transu nebo stavu podobného. Po spotřebiteli není vyžadováno soběvemlouvání (autosugesce) nebo sebeuvedení do stavu transu či podobného stavu, a to ani zvláštním dýcháním apod. Služba nevyužívá změněné vědomí spotřebitele ani k němu nesměřuje.
 11. Dosažení výsledku služby nebo jeho udržení u konkrétního spotřebitele je odvislé nejen od výše uvedené součinnosti spotřebitele, ale též od možné spotřebitelovy další, následné, činnosti; např. od budoucí změny jeho myšlení nebo chování, a to podle okolností jednotlivých případů včetně individualit spotřebitelů. Podstatný je vědomý nebo i nevědomý postoj spotřebitele a jeho motivace. Z hlediska podnikatele se proto jedná o skýtání zaručené pravosti postupu (pravou oborovou praktiku) a o skýtání zaručené správnosti postupu (oborovou praktiku podle příslušných pravidel), a to obojí ve snaze o dosažení výsledku. Avšak půjde o podmíněnou úspěšnost služby, resp. o výsledek zákroku podmíněný též vědomým i nevědomým dobrým postojem, motivací, myšlením a chováním, včetně dobrého životního odhodlání, dobrého předsevzetí a chtění, na straně spotřebitele (spotřebitelským postojem podmíněná dosažitelnost a udržitelnost výsledku služby). Podobně tomu bývá ve zdravotních službách na trhu v oborech psychoterapie, adiktologie nebo psychosomatiky, popř. psychiatrie, dílem i fyzioterapie, masérství ve zdravotnictví apod.
 12. Tradiční výraz léčivá magnetoterapie je použit ve výše uvedeném metafyzickém smyslu zpřístupnění příjmu toku (kmitů, chvění) záření spotřebiteli. Nejedná se o magnetoterapii pomocí zdravotnického prostředku (přístroje), která by spadala do „fyzikální terapie II“ jakožto zdravotního výkonu s bodovou hodnotou pro účely úhrad zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění. Rovněž tak nejde o použití magnetu k vynětí cizího tělesa z bulbu jakožto zdravotní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nejedná se o magnetismus ve fyzikálním smyslu. Magnetismem se rozumí duchovní přitažlivost. Pokud je u tradičního filipínského duchovního léčitelství používán výraz „psychic surgery“ nebo výraz podobný, nejedná se o psychochirurgický výkon podle zákona o specifických zdravotních službách. Jestliže jsou používány výrazy „záření“ nebo „vibrace“, nejedná se o záření nebo vibrace v právním smyslu podle příslušných předpisů.
 13. Léčitelská služba spočívá též v žehnání věci podnikatelem prostřednictvím filipínského duchovního léčitele; viz dále u zboží. I zde se jedná jen o osobní zpřístupnění toku přírodní síly.
 14. Služby péče o zdraví nejsou podnikatelem poskytovány spotřebiteli pro zábavu nebo jen k ukojení zvědavosti či pouze k upoutání pozornosti ani k jiným, nežli zde uvedeným osobním účelům spotřebitele týkajícím se jeho vlastního zdraví nebo pohody v jeho vlastním osobním zájmu. Kouzelnické triky ani jiné varietní kousky nejsou používány. Zákroky nejsou zveličovány ani brány s nadsázkou. Nejedná se o klamavá konání (ani vedená dobrým úmyslem typu „milosrdné lži“ apod.), a to již s ohledem na možnou zvlášť zranitelnou skupinu spotřebitelů z důvodu jejich duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti.
 15. Podnikatel při poskytování léčitelských služeb prostřednictvím filipínského duchovního léčitele nepoužívá žádné pomůcky, a to ani zdravotnické prostředky, vyjma zdravotnických prostředků jako je lehátko, jednorázová podložka nebo prostředky dezinfekční. Vzhledem k metafyzické povaze zákroku nepoužívá žádné chirurgické nebo jiné nástroje ani chirurgické rukavice. Při poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží podnikatel používá k tomu určené nebo běžně používané pomůcky. Zásady provozní hygieny a další postupy vyplývají z podnikatelova provozního řádu filipínského duchovního léčitelství, který je zveřejněn zde: https://www.filipinskeleceni.cz/.
 16. Podnikatelem použitý filipínský duchovní léčitel nevykonává lékařské ani nelékařské zdravotnické povolání. Provozovna (prostor), ve které podnikatel poskytuje služby, není zdravotnickým zařízením. Nejsou používány zdravotnické metody a nejedná se ani o medicínské postupy, které by byly v místě a času uznávány podstatnou částí zdravotnické obce, nebo o jiné zdravotnické profesní standardy.
 17. Služby péče o zdraví, které podnikatel poskytuje spotřebiteli prostřednictvím filipínských fyzických osob, jsou podnikatelem poskytovány pomocí tlumočníka nebo překladatele z jazyka českého do jazyka anglického. Spotřebitel není povinen znát cizí jazyk nebo jím psát či hovořit.
 18. Služby mohou být poskytovány obřadně nebo i s dobrovolnou hromadnou či individuální modlitbou za zdraví či s prosbou za uzdravení (vyvinutou vlastní silou), a to bez zřetele na některé náboženství, vyznání víry nebo stav bez vyznání či bezvěrectví. Spotřebitel se nemusí modlitby nebo prosby účastnit. Součinnost vlastním uvolněním se může spotřebitel provést i jinak. Podnikatelem použitý filipínský duchovní léčitel může být přímo nebo nepřímo vyslán ke své duchovní činnosti (duchovní misi) křesťanskou náboženskou společností sídlící na Filipínách a založenou podle filipínského práva či být s ní jinak spjat. Spotřebitel může být bez rozdílu jakéhokoli světového názoru nebo náboženství, vyznání víry nebo být bez vyznání či bezvěrcem, aniž by své svědomí, víru nebo přesvědčení či názor měl projevit.
 19. Poskytování léčitelské služby trvá zhruba do 10 minut podle individuality spotřebitele. Podle stejného individuálního hlediska lze posoudit možné opakování zákroku po přiměřené, obvykle alespoň hodinové, přestávce na oddech spotřebitele. Provádění masáží běžně trvá podle druhu a doby zvolené masáže. Poskytování obou služeb je bezpečné, bezbolestné a nezanechává jizvy ani žádné jiné trvalé nebo dlouhodobé následky. Může však být spojeno s krátkodobou nepohodou způsobenou cizím dotekem těla nebo jeho části, která je však přiměřená povaze služeb a rozumně očekávatelná u praktik tohoto druhu včetně použitých masážních technik.
 20. Vlastnosti služby, jakož i zvláštní osobní schopnosti spojené s jejím poskytováním, jsou na základě tradičního vědění opřeny o důvěru v pravdu nebo o přesvědčení o pravdě (důvěru a vědění), jakož i o získanou zkušenost (poznatek) z dlouhodobého používání (tradice) nebo o dobrou zavedenost. Dostupné poznatky vycházejí též ze zjevení a z literárních zdrojů. Od těchto skutečností, vedle osobní zkušenosti, se odvíjí věrohodnost léčitelské služby. A to vše světonázorově a nábožensky svobodně i bez ohledu na v současnosti dostupný světový stav poznání duchovna nebo poznání povahy hmoty, všech jejích skupenství a přeměn, včetně plazmatu, jakož i bez ohledu na míru přírodovědecké známosti mechanismu působení (účinku) léčitelské služby či jednotlivého zákroku (neúplnost stavu poznání).
 21. Správnost skutkových tvrzení souvisících s obchodní praktikou odpovídá povaze služby a příslušnému obrazu světa, a to i bez ohledu na možný odlišný vědecký světový názor. Nestranně zjistit stav služby lze postupem odpovídajícím povaze věci a příslušnému obrazu světa; tzn. i s přihlédnutím k psaným či nepsaným pravidlům oboru tradičního filipínského duchovního léčitelství a s využitím kontrolní činnosti člověka rovněž nadaného patřičnou zvláštní osobní schopností. Přiměřeně to platí pro tradiční filipínské masáže.
 22. Plnění smluvního závazku je odvážné povahy s nadějí na budoucí přínos u spotřebitele, který je vázán na okolnosti vědecky nejistě existující. Podnikatel postupuje po léčitelsku nebo po masérsku mimo zdravotnictví, přičemž není povinen postupovat podle pravidel vědy.
 23. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které podnikatel připojí k návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) nebo které jsou stranám známy. Podnikatel předem sděluje spotřebiteli své všeobecné obchodní podmínky zde: http://www.filipinskeleceni.cz/.
 24. Podnikatel skýtá spotřebiteli záruku pravosti postupu (zákroku) podle tradičního filipínského duchovního léčitelství nebo tradičních filipínských masáží (pravý postup), a to i prostřednictvím použité znalé filipínské fyzické osoby.
 25. Podnikatel dále skýtá spotřebiteli záruku správnosti postupu podle pravidel oboru filipínského duchovního léčitelství nebo tradičních filipínských masáží (správný postup), a to i prostřednictvím použité znalé filipínské fyzické osoby.
 26. Podnikatel s péčí řádného odborníka, tj. znale a pečlivě i podle pravidel svého oboru, odpovídá za správnost použitého postupu, a to ve snaze o dosažení výsledku (neodpovídá za výsledek). Podobně je tomu v oborech zdravotních služeb na trhu, kdy jejich poskytovatel rovněž neodpovídá za výsledek, nýbrž za odbornou správnost postupu (vyjma možných dílčích záležitostí). Pro případ, že by podnikatel vyvolal u spotřebitele představu, že péčí o zdraví dosáhne určitého výsledku, například povzbuzením, ač podnikatel ví nebo musí vědět, že výsledku nemusí být dosaženo, podnikatel tímto vysvětluje spotřebiteli, že výsledku nemusí být dosaženo. Podnikatel vzhledem k povaze služby a nezbytné součinnosti spotřebitele, včetně možné potřebnosti budoucí změny jeho myšlení nebo chování (postoje), nemůže skýtat záruku dosažení výsledku, např. vyléčení nebo zmírnění bolesti apod., a to ani záruku udržení výsledku.
 27. Služba péče o zdraví je poskytována bez nebezpečí života spotřebitele nebo závažného nebezpečí jeho zdraví, jakož i bez vyvolání vážných následků. Celistvost (integrita) lidské kůže není porušována ani vpravováním žádných látek. Podnikatel skýtá spotřebiteli záruku bezpečnosti postupu.
 28. Možné, nikoli však závažné, riziko souvisící s poskytovanými službami je popsáno následovně. Vyloučeno není možné následné nebezpečí přechodné a mírné újmy na zdraví nebo pohodě (well-being) jako je dočasná slabost, únava, ospalost, bolest hlavy, motání hlavy, neklid, přecitlivělost, rozrušení, nesoustředění, pocit kocoviny, nevolnost, svědění, zvýšená potivost, zvracení, průjem, časté močení anebo emoční bolest i se svými projevy včetně podrážděnosti apod. (tzv. transformační reakce), jakož i dočasné zarudnutí prokrvené nebo podrážděné části kůže. Následkem může být naopak přechodná radost, blaženost nebo podobný pociťovaný stav i se svými projevy, popř. kombinace obojích druhů přechodných následků, a to dle individuality spotřebitele včetně absence možných následků. Při použití tzv. krvavé terapie je následkem malá, život ani zdraví neohrožující, ztráta vypocené krve nebo její plazmy, popř. i s potem nebo slzami. Jedná se o fyziologický (nikoli patologický) děj, který je pouze krátkodobý, není závažný ani bolestivý, ani nezanechává žádné zdravotní následky. Nejedná se o vnější ani vnitřní krvácení z rány, nýbrž o fyziologicky méně významné pocení krve, popř. i potu nebo též i o slzení slz; tzn., že nedochází k porušení celistvosti (integrity) kůže. Možný projev duchovním léčitelem zpřístupněného toku záření, který spočívá v krátkodobém rozestoupení hmoty (změně její soudržnosti v metafyzickém smyslu) a v jejím opětovném uzavření nemá biofyzikální povahu ani účel porušení celistvosti kůže; např. propíchnutím, řezem, vpravením látky či předmětu jako je tomu u piercingu, tetování, permanentního make-up či u chirurgického zákroku. Nedochází ke způsobení rány ani malé. Podobně jako ani u radioterapie při lékařském ozáření, u laserového zákroku apod. Uvedený fyziologický děj pocení krve nebo potu či slzení slz není příznakem choroby. Podobně tomu bývá u fyziologického vyměšování jiných tělních tekutin či dalších výměšků ve snaze pročistit organismus od škodlivých nebo nepatřičných látek anebo při fyziologickém uvolňování emočního vypětí apod., spojeném s pocením potu, krve nebo slzením slz. Při použití tzv. krvavé terapie může být následkem i malá ztráta krve, projevující se jako sraženina v pevném skupenství po ztuhnutí (tzv. energetická přeměna v jiný druh magnetické soudržnosti, jež se může navenek projevit i jinak při hrubozhmotnění neduhu). Při zdravotních službách jsou též používány některé, povahově ale odlišné, postupy tzv. krevní terapie s léčebnými indikacemi u některých nemocí.
 29. Spotřebitel se podrobuje těmto službám ve svém výlučném a osobním zájmu a na vlastní nebezpečí; tzn. i při vědomí vystavení se možnému nebezpečí sebeohrožení zdraví nebo pohody popsaným, vzhledem k povaze služby však přípustným, rizikem a v jeho mezích.
 30. Doporučená vodně pitná a klidová zdravotně režimová opatření jsou popsána následovně. Předem se doporučuje uklidnění, osprchování teplnou a studenou vodou a usebrání mysli za účelem dobrého vnitřního naladění. Následně se doporučuje zvýšený vodně pitný režim po dobu 4 týdnů následujících po skončení léčitelské nebo masérské služby a klidový režim po dobu 24 hodin následujících po provedení léčitelského zákroku. Následný klidový režim, vedený opatrností a prevencí v právním smyslu, spočívá zejména ve vyvarování se řízení vozidel nebo obsluhy strojů či podobných činností nebo ve vyvarování se emočně zátěžových situací.
 31. Poskytovatel služby neodpovídá za újmu způsobenou spotřebiteli náhodou, ledaže by dal k náhodě ze své viny podnět, zejména porušením příkazu nebo poškozením zařízení, které má nahodilé újmě zabránit, (§ 2904 občanského zákoníku).

b) zboží

32. Označení prodávaných výrobků (zboží) a jejich vlastností, jakož i informace o cenách výrobků, jsou sděleny zde: http://www.filipinskeleceni.cz/.

33. Vedle běžného zboží jako jsou například knihy, upomínkové předměty či výlučně okrasné předměty, jedná se zejména ozvláštněné (specifické) výrobky s duchovně významnými vlastnostmi nebo o předměty s vlastnostmi jemnohmotné povahy (požehnané věci). Jejich vlastnosti vycházejí z obrazu světa založeného na existenci na lidské vůli nezávislého přirozeného působení živoucí síly (energie v obecném smyslu), jejího Zdroje a možného usměrňování jejího toku včetně jeho dočasného zachycení ve výrobku nebo na výrobku, a to podle individuálních potřeb spotřebitele. Jedná se o esoterické zboží (esoterika), které se vyznačuje příznačnými vlastnostmi jako je zejména osobnostní určení s přihlédnutím k individualitě spotřebitele a jeho zájmu nebo přání; například o energeticky (silou v obecném smyslu) nabité drahé kameny, polodrahokamy nebo jiné nerosty (minerály) či jiné předměty určené k usebrání nebo rozjímání, duchovní ochraně apod. Požehnat lze i vlastní věc spotřebitele.

34. Výrobkové určení sleduje zdobnost podle vkusu nebo jiný běžný účel. Dále sleduje snahu o zlepšení nebo zachování duchovního zdraví či dobré pohody včetně rekondice nebo regenerace sil, jakož i zlepšení prožívání neduhu či nepohody anebo snahu o povzbuzení vlastních sebeuzdravujících sil spotřebitelova organismu. Nedotčena zůstává spotřebitelova možnost čerpání zdravotních služeb, používání zdravotnických prostředků nebo užívání léčivých přípravků, čerpání sociálních služeb, jiných léčitelských nebo masérských či dalších služeb nebo duchovní péče podle jeho volby, resp. koupě jiného zboží. Tradiční fillipínské duchovní léčitelství tyto služby doplňuje.

35. U energeticky nabitých výrobků se jedná o jejich subjektivní určení (a odpovídající vlastnosti), které vychází z rozdílných individualit jednotlivých spotřebitelů včetně jejich osobnostních naladění, vlastností, schopností nebo jiných subjektivních znaků spjatých s rozmanitými přirozenými lidskými osobnostmi, popř. i při vlivu jiných činitelů na výrobky bez ohledu na vůli podnikatele a vymezení prodávaných výrobků. Míra příznivého působení u spotřebitele tak může být u jednotlivých spotřebitelů odlišná, a to i u stejného nebo podobného výrobku. Působení je však vždy bezpečné.

36. Vzhledem k povaze výrobku a vázání na postoj a motivaci spotřebitele podnikatel neodpovídá za dosažení příznivého výsledku u spotřebitele používáním, kupříkladu nošením, výrobku. Podnikatel tak neodpovídá například za dosažení nebo udržení zlepšení emoční pohody spotřebitele nebo za jeho vyléčení z nemoci. K tomu je podle okolností případu nutné osobní přičinění spotřebitele s možnou budoucí změnou jeho myšlení nebo chování.

37. Vlastnosti výrobků, jakož i s nimi spojené zvláštní osobní schopnosti osoby použité podnikatelem (filipínského duchovního léčitele), jsou v důvěře opřeny o víru v pravdu nebo o přesvědčení o pravdě (víru a vědění), jakož i o získanou osobní zkušenost (poznatek) z dlouhodobého používání (tradice) nebo o dobrou zavedenost. A to vše světonázorově nebo nábožensky svobodně i bez ohledu na v současnosti dostupný světový stav poznání duchovna nebo vědeckého poznání povahy hmoty a jeho úplnost včetně přírodovědecké známosti mechanismu působení nabitých výrobků.

38. Správnost skutkových tvrzení v souvislosti s obchodní praktikou odpovídá povaze výrobků a příslušnému obrazu světa, a to i bez ohledu na možný odlišný vědecký světový názor. Nestranně zjistit stav energeticky nabité věci lze postupem odpovídajícím povaze věci a příslušnému obrazu světa; tzn. i s přihlédnutím k pravidlům oboru tradičního filipínského duchovního léčitelství a s využitím kontrolní činnosti člověka rovněž nadaného patřičnou zvláštní osobní schopností.

39. Koupě výrobků, které jsou esoterickým zbožím, je – kromě sledování zdobnosti podle vkusu spotřebitele nebo jiného běžné použití – odvážné povahy s nadějí na budoucí přínos u spotřebitele, který je vázán na okolnosti vědecky nejistě existující. Podnikatel postupuje po léčitelsku, přičemž není povinen postupovat podle pravidel vědy. Přínos u spotřebitele se nemusí projevit u každého spotřebitele anebo se může projevit různým způsobem podle individualit spotřebitelů a okolností jejich životů.

40. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které podnikatel připojí k návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) nebo které jsou stranám známy. Podnikatel předem sděluje spotřebiteli své všeobecné obchodní podmínky zde: http://www.filipinskeleceni.cz/.

41. Podnikatel upozorňuje spotřebitele, že výrobky podléhají běžnému opotřebení v důsledku jejich řádného používání včetně možné ztráty nebo změny vlastností jako je například barevnost nebo energetická nabitost, a to i možným vlivem vnějšího prostředí včetně vlivu spjatého s osobou spotřebitele nebo třetí osoby jako je jiný použivatel výrobku.

42. K čištění nebo vlastnímu dobíjení (udržování zvláštních vlastností) těchto výrobků zvláštní povahy slouží vystavení výrobků působení přírodních sil prostřednictvím vlivu slunečního nebo měsíčního svitu, zejména za úplňku, anebo čištění pomocí čisté vody.

II. Reklamace a záruka

43. Při prodeji zboží v obchodě, tj. při obchodech se spotřebiteli, prodávající podnikatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (odpovědnost za jakost při převzetí). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

44. Spotřebitel jako kupující může uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží prodaného v obchodě v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (reklamační lhůta).

45. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě má účinky záruční doby. Svá práva ze záruky spotřebitel jako kupující uplatní obdobným způsobem a za obdobných podmínek jako práva vyplývající z vadného plnění.

46. Spotřebitel může uplatnit své právo z podnikatelova vadného plnění (reklamaci) v plném rozsahu plnění nebo jeho části s uvedením, v čem vada spočívá (popis vady) a zda se týká celého rozsahu plnění nebo jeho části a jaké.

47. Spotřebitel uplatní právo z vadného plnění oznámením reklamace podnikateli prostředkem komunikace na dálku, popř. jiným způsobem. Reklamaci lze uplatnit na adrese elektronické pošty nebo na telefonním čísle podnikatele, popř. na adrese jeho sídla.

48. Jedná-li se o reklamaci výrobku, spotřebitel zašle výrobek na adresu sídla podnikatele nebo jej tam předá současně s uplatněním svého práva nebo bez zbytečného odkladu po něm. Spotřebitelovy náklady s tím spojené tvoří příslušenství jeho práva (pohledávky) z vadného plnění.

49. Jedná-li se o vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy, musí kupující spotřebitel oznámit podnikateli jak tuto vadu věci, tak i právo z vadného plnění, které si spotřebitel zvolil, tj. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Zvolené právo spotřebitel oznámí podnikateli při oznámení vady věci nebo bez zbytečného odkladu po něm.

50. V případě, že vadné plnění představuje nepodstatné porušení smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady věci anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

51. Nemá-li věc vlastnosti, jaké má mít při převzetí (jakost při převzetí), může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující potřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající podnikatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

52. Spotřebitel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění svého práva (pohledávky) z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel věci namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

III. Smlouvy uzavírané distančním způsobem pomocí komunikačních prostředků na dálku a odstoupení od nich

53. Po spotřebiteli lze vyžadovat zálohu.

54. Uzavřená smlouva bude u podnikatele uložena a spotřebitel k ní bude mít přístup komunikačním prostředkem na dálku.

55. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na všeobecné obchodní podmínky podnikatele, které podnikatel připojí k návrhu na uzavření smlouvy (nabídce) nebo které jsou stranám známy. Podnikatel předem sděluje spotřebiteli své všeobecné obchodní podmínky zde: http://www.filipinskeleceni.cz/.

56. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy distančním způsobem při použití elektronických prostředků, a to veřejnou nabídkou, jsou následující: 1. krok: výběr služby nebo zboží, 2. krok: uplatnění slevy z ceny služby nebo zboží, 3. krok: výběr způsobu dodání zboží, 4. krok: výběr způsobu platby, 5. krok: kontrola a možnost změny vložených vstupních údajů, 6. krok: objednávám a zaplatím. Technické kroky se nepoužijí, pokud se smlouva uzavírá jen s využitím elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a uložení dat.

57. Podnikatel dobrovolně dodržuje etický kodex, který je přístupný s využitím elektronických prostředků zde: http://www.filipinskeleceni.cz/.

58. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

59. Uzavírá-li se smlouva distančním způsobem za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

60. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena distančním způsobem pomocí komunikačního prostředku na dálku, bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.

61. Spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy oznámením odstoupení podnikateli prostředkem komunikace na dálku, popř. jiným způsobem.

62. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený podnikatelem). Pro vrácení plateb podnikatel použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

63. Podnikatel vrátí platby až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět nebo je předat podnikateli na adrese sídla. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

64. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží pouze v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

65. Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je pokytování služeb a jejichž plnění již začalo.

66. Vyplněný formulář, který může spotřebitel použít k odstoupení od smlouvy, je obsažen zde v příloze.

IV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

67. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které by se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je:

Česká obchodní inspekce

oddělení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

Internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

V. Evropská platforma pro řešení sporů on-line

68. Spotřebitel má možnost využít při řešení spotřebitelských sporů on-line evropskou platformu pro řešení sporů on-line.

69. Odkaz na evropskou platformu pro řešení sporů on-line:

ec.europa.eu/consumers/odr

VI. Stížnost orgánu státního dozoru

70. Spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán státního dozoru, jímž je Česká obchodní inspekce nebo obecní živnostenský úřad v oblasti obchodu a služeb, příslušný podle umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.

V Praze dne 30. června 2020 Růžena Bečková, v. r.

předseda spolku

Příloha: Formulář odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Oznámení odstoupení od smlouvy

Adresát: Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.,

sídlem v Kobylnici, Ponětovická 96, 664 51, zapsaná v odd. a vl. L 26174 spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 08368597, e-mail: info@filipinskeleceni.cz, telefonní číslo: + 420 775 942 103, internetová adresa: http://www.filipinskeleceni.cz/.

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o:

 1. nákupu tohoto zboží: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________,

 1. poskytnutí těchto služeb: ________________________________________________

_____________________________________________________________________

Datum objednání/datum obdržení: _______________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: ________________________________________________

Podpis/podpisy spotřebitelů při zaslání formuláře v listinné podobě:

________________________________________________

Datum: ____________________

***