Etický kodex filipínského duchovního léčitelství

Podnikatel,

Společnost pro rozvoj filipínského duchovního léčitelství, z. s.,
 
zapsaná v odd. a vl. L 26174 spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, IČ: 08368597, sídlem Ponětovická 86, 664 51 Kobylnice,

 

e-mail: info@filipinskeleceni.cz, telefonní číslo: +420 603 453 868,

který spotřebitelům poskytuje služby nebo prodává výrobky,

se dobrovolně zavázal dodržovat tento Etický kodex filipínského duchovního léčitelství jakožto kodex (pravidla) svého morálně profesního chování včetně chování fyzických osob jím použitých bez ohledu na to, zda se jedná o jeho zaměstnance, anebo o jinak použité osoby.

 1. Působnost etického kodexu

Etický kodex se týká chování při léčitelských službách poskytovaných podnikatelem spotřebitelům ve věci péče o zdraví nebo pohodu po tradičním způsobu filipínského duchovního léčitelství, jak vyplývá z předem sdělených informací spotřebitelům, které jsou zveřejněny zde: https://www.filipinskeleceni.cz/.

Etický kodex se přiměřeně vztahuje na chování při podnikatelem poskytovaných sportovních, rekondičních a regeneračních masážích po tradičním způsobu filipínského masérství.

Etický kodex se dále přiměřeně vztahuje na chování při prodeji zboží, zejména energeticky nabitého zboží (esoterického zboží), spotřebitelům. Odkaz na předem sdělené informace spotřebitelům je uveden výše.

Tento etický kodex zároveň představuje požadavky podnikatele jako zaměstnavatele na řádný výkon práce jeho zaměstnanců podle zákoníku práce.

 1. Základní zásady chování

Podnikatel vyvíjí svou činnost tak, že fyzické osoby jím použité, jejichž jednání je podnikateli přičitatelné, zejména filipínští duchovní léčitelé, se musí při poskytování služeb, jakož i v jiném styku se spotřebiteli, chovat zejména takto:

 1. Pokorně před Zdrojem léčivého působení přírodní síly s vědomím svého pouhého prostřednictví,
 2. Vnímavě, trpělivě a spotřebiteli naslouchavě, citlivě, myšlenkově čistě a s dobrou vůlí,
 3. S poučeným souhlasem spotřebitele; bez vyvinutí nátlaku či jiného přímého nebo nepřímého ovlivňování včetně přemlouvání, bez uvedení v omyl a bez vyvolání planých nadějí nebo nesplnitelných očekávání, bez vyvolání závislosti, a to ani určením počtu služeb nebo jednotlivých zákroků předem, bez slibování nebo vzbuzení očekávání vyléčení nebo úlevy či zlepšení nebo zachování zdraví nebo pohody,
 4. Vědoucně a svědomitě, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, včetně vědomí mezí svých schopností,
 5. Zdravě sebevědomě a věcně, skromně, bez vychloubání a bez přeceňování svých schopností nebo sil, bez sebeokouzlení svými schopnostmi, bez zveličování nebo nadsázky a bez vydávání se za „zázračného léčitele“,
 6. Důvěryhodně a vážně s přispěním k ovzduší důvěry, bezpečí, klidu a štěstí; bez vystrašování,
 7. Mlčenlivě o věcech spotřebitelů; služby jsou důvěrné,
 8. Mravně i ve shodě s dobrými mravy a veřejnou morálkou včetně veřejné morálky svého povolání, slušně a poctivě,
 9. Stavovsky čestně, dbajíc dobrého jména svého léčitelského stavu, pověsti zaměstnavatele i dobrého jména vlastního, bez zpronevěření se stavovské nebo vlastní cti,
 10. S přispíváním k dobrému obrazu (image) tradičního filipínského duchovního léčitelství v očích veřejnosti,
 11. Odborně odpovědně, znale a pečlivě i podle pravidel oboru tradičního filipínského duchovního léčitelství; též dovedně,
 12. Laskavě, vstřícně a ohleduplně i na potřeby mužů nebo žen či dětí,
 13. S vystříháním se používání svých schopností pro zábavu nebo k ukojení pouhé zvědavosti či k upoutání pozornosti,
 14. Bez zbytečného protahování nebo opakování služby či jednotlivých zákroků,
 15. S respektem k přirozeným právům spotřebitele spjatých s jeho osobností včetně respektu k jeho právu na soukromí, jakož i k jeho dalším právům,
 16. S respektem k projeveným přáním spotřebitele,
 17. S respektem k právům a právním zájmům spotřebitele včetně uznávání jeho svobodné možnosti odvolat souhlas se zákrokem a uznávání jeho práva odstoupit od smlouvy,
 18. S respektem k právům a právním zájmům zaměstnavatele, jiných zaměstnanců nebo dalších osob použitých zaměstnavatelem (podnikatelem),
 19. S respektem k právům a právním zájmům jiných osob poskytujících stejné nebo podobné služby či prodávajících stejné či podobné výrobky i na stejném či srovnatelném hospodářském trhu (konkurenční respekt),
 20. Bez lékařského nebo jiného zdravotnického určování (klasifikace) diagnóz nemocí a přidružených zdravotních problémů a bez používání takové prevence nemoci či přidruženého zdravotního problému anebo takových léčebných postupů; služby jsou léčitelské,
 21. Bez vyvolávání dojmu, že se jedná o zdravotní služby, zdravotnické povolání nebo zdravotnické zařízení,
 22. Bez zlehčování příslušníků zdravotnických povolání nebo duchovních či jejich stavu, jakož i bez zlehčování příslušníků jiných pomáhajících povolání nebo jejich stavu,
 23. Doplňujícně v poměru ke zdravotním službám, jiným léčitelským službám, službám rozvoje osobnosti nebo dalším službám či k duchovní péči, poskytovaným třetími osobami,
 24. Bez odvádění spotřebitele od jeho svobodného přijímání jiných služeb týkajících se jeho zdraví nebo pohody,
 25. Bez obtěžování spotřebitele, a to i bez obtěžování dotěrnými nebo jinak nevhodnými či nepřiměřenými požadavky,
 26. Bez dotěrné nebo jinak nevhodné či nepřiměřené reklamy nebo propagace, bez zavádějící reklamy s příslibem úspěchu nebo s odkazy na ocenění či děkovné dopisy nebo na specializaci na určitou nemoc či jinak zavádějící,
 27. Bez nadměrné komercializace přesahují míru nezbytně nutnou k běžnému obchodnímu nebo jinému společenskému uplatnění,
 28. „Za peníze, nikoli však pro peníze“, bez ziskuchtivosti,
 29. S přihlédnutím k osobním nebo majetkovým poměrům spotřebitele tak, aby mu jeho poměry nebyly překážkou přístupu k čerpání služby.

Další morální nebo podobné požadavky anebo zásady rozvedenější či podrobnější vyplývají z právních předpisů; napříkad z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele nebo zákoníku práce.

V Praze dne 30. června 2020 Růžena Bečková, v. r.

předseda spolku